Iektu uddni idet/Igår idag imorgon

Dála tjuovvu soames oanegattjat gatjálvisá majt lip ságájdahttemij gatjádallam.

Sámástahttjáma birra.

Moattes sámijs li bajássjaddam viesso sámegielajn ietjas birrusin, valla ælla ietja sámástahttjám. Soabmásijn dájs li hieredusá, dagu sjielmmá, man badjel hæhttuji lávkkit åvddåla duossti sámástahttját.

Giella vuojnnusin

Gå nuoraj ságastalájma de javllin sij gudi gielav adni e almulasjvuodan vuojnnu ja nuora sávadin jut sámegiella luluj gullut ja vuojnnut ienep sajijn gå uddni. Sidjij le ájnas galbajt ja tevstajt vuojnnet. Sáme galbajs la praktihkalasj árvvo ja galbaj baktu boahtá sámegiella almulasjvuohtaj.

 

Muhtin jearaldagat maid birra mii leat ságastallan leat.

Sámástisgoahtit

Ollu sámit leat šaddan bajás ealli sámigielain birrasis vaikko ieža eai leat sámástisgoahtan. Máŋgasiin lea eastá, šielbmá, rasttidit ovdal go dustet geavahišgoahtit sámigiela.

Leat oidnosis

Nuorat čuoččuhedje ahte sii giellageavaheaddjin eai oidno almmolaš lanjas ja sávve ahte sámigiella galggai gullot ja oidnot eanet go dahkko otne. Sinsiidda lea dehálaš oaidnit galbbaid ja teavsttaid. Sámigielat galbbain lea praktihkalaš árvu ja galbbaid bokte servodagas sámigiella oažžu almmolaš jiena.

Här är några av de frågeställningar vi tagit upp under samtalen sammanställda.

Att börja prata samiska

Många samer har vuxit upp med ett levande samiskt språk omkring sig utan att själva har börjat prata samiska. För många av dem finns en spärr, en tröskel, att ta sig över för att våga börja använda samiska.

Synlighet

Ungdomarna i våra samtal konstaterar att de som språkbrukare inte syns i det offentliga rummet och de önskade att samiska skulle höras och synas på fler platser än vad det görs idag. Att se skyltar och texter på samiska är viktigt för dem. Samiska skyltar har ett praktiskt värde och genom skyltningen i samhället får det samiska språket en officiell röst.

P1050595