Diedo/Om Projektet

Giela muitalusat/giela giehto – gålmmå buolva subtsasti bargo birra

Prosjækta Giela muitalusat/giela giehto – gålmmå buolva subtsasti  ulmme le moadda buolva sámijs galggi subtsastit ietjasa åtsådallamijt ja ájádusájt sámegiela birra. Gájkajn li sierralágásj duogásj mij giellaj gullu. Ålos li sámegielak birrusijn bájássjaddam ja iehtjáda vas birrusijn gånnå ælla máhttelisvuoda årrum sámegielav gulátjit ja åhpatjit. Uddni li máhttelisvuoda sámegielajt åhpatjit, valla le gus gájkajn sæmmi máhttelisvuohta sámegielav anátjit ja gånnå gávnnuji dá sámegielak birrusa uddni? Dáv gávnadittjat, de li ságájdahttám nuortta- ja julevsámegielagijt ja sámijt gudi e sámásta.

Ságájdahttám li moatten aktijvuodajn, sijdan, barggosajen, kafeajn ja restaurántajn. Muhtema lijkkuji ságastahteduvvat gå li aktu, muhtema vas ságasti aktan stuoráp juohkusijn. Gå duola dagu pizzerijájn manádit, de nuorabu loajddot ságastit ietjasa ájádusájs giela birra.

Ságájdahttema li digitála ræjdojda vuorkkiduvvam ja moaddi aj gåvviduvvam. Muhtem asstoájggedoajmma le viedokamerájn ålggon filmmiduvvam ja vuorkkiduvvat. Muhtem nuora li ietja oadtjum dokumenterit ietjasa árggabiejves filmaj ja gåvåj.

Prošeaktabargu

Prošeakta Giela muitalusat/giela giehto. Det samiska språket – tre generationer berättar ulbmil lea ahte máŋga sámi buolvva galget muitalit iežaset vásáhusaid ja jurdagiid birra sámi gielas. Juohkehaččas lea sierra duogáš ja vásáhus giella ektui. Muhtimat leat šaddan bajás sámigielat birrasis ja iežát fas birrasis gos eai leat ožžon vejolašvuođa gullat ja oahppat sámigiela. Otne lea vejolašvuohta oahppat sámigiela, muhto lea go juohkehaččas seamma stuorra vejolašvuođat geavahit sámigiela ja gos dat sámigielat birrasat leat otne? Iskan dihte dán ságastallamat leat dahkkon davvi- ja julevsámiiguin ja sámiiguin geat eai sámás.

Ságastallamat leat leamaš sierra báikkiin, ruovttus, bargosajiin ja kaféain ja restauráŋŋain. Muhtin olbmot leat vuohkkasit ságastit okto, iežát liikojit eanet ságastit ovttas stuorit joavkkus. Go manai o.m.d. pizzeriai de nuorat gehppes láhkái sáhtte ságastit joavkkus iežas jurdagiid gielaid birra.

Ságastallamat lea digitálalaččat báddejuvvon ja máŋga hávi dokumenterejuvvon govaiguin. Okta astoáigedoaibma lea olgun báddejuvvon videokamerain. Muhtin nuorat leat ieža beassan bargat filmmain ja govain dokumenteret iežaset árgabeaivvi.

Om arbetet i projektet

Projektet Giela muitalusat/giela giehto. Det samiska språket – tre generationer berättar har som mål att flera generationer samer ska berätta om sina erfarenheter och tankar kring det samiska språket. Alla har olika bakgrunder och erfarenheter vad gäller språket. En del har växt upp i en samisktalande miljö andra i en miljö där man inte fått möjligheten att höra och lära sig samiska.  Idag finns möjligheter att lära samiska, men har alla lika stor möjlighet att använda samiskan och var finns de samiskspråkiga miljöerna finns idag? För att få fram detta har samtal skett med nord- och lulesamisktalande och med ickesamisktalande samer.

Samtalen har skett på olika platser, i hemmet, på arbetsplatser och caféer och restauranger.  En del är bekväma att prata enskilt, andra vill gärna prata tillsammans i en större grupp. Genom t.ex att gå ut på pizzerian så kunde de yngre prata avslappnat i grupp om sina tankar om språket.

Samtalen är digitalt inspelade och många gånger dokumenterade med fotografier. En fritidsaktivitet är inspelad med videokamera utomhus. Några ungdomar har själva fått arbeta med dokumentation av sin vardag med film och foto.

Projektet finansieras på svensk sida av:

EU Interregmedel
Sametinget
SOFI
Jokkmokks kommuns minoritetsspråkpengar
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Kontaktuppgifter

Logorad 50

Lämna ett svar