Giellaarvusmahtte/Språkinspiratörer

Giellaarvusmahtte
Dánna iejvvi muhtem ulmutjijt ja dåjmadagáj gudi arvusmahtti ja duon dán láhkáj sámegielav tjalmostahtti.
Måttijn mánájn ja nuorajn uddni li moattelágásj asstoájggedåjma, sidjij åttjudit buorre ævtojt gielav anátjit sijá dåjmajn, le avta vuohken sámegielav nannitjit. Buojkulvissan dákkár asstoájggedoajmmaj mij gávnnu sámegiellaj Jåhkåmåhken le rijddimoahppo majt Miliana Baer ásat ietjas Vájal Ride in Sápmi baktu. Gå nuoraj ságastalájma de oattjojma gullat dán rijddimåhpa birra, ja mánájma Miliana lunna ja avtav suv rijddimåhpas filmmijma gå sån bagádaláj.
Lávlloma ja juojggusa le moaddásijda vuohken sámegiellaj lahkanattját. Mij lip guovtijn næjtsojn ságastam, Maxida Märak ja Lovisa Negga gudi sámegielav musihkajnisá låpptiba. Mimi Märak sámegielav vat ietjá láhkáj låppti,”spoken words” baktu.
Dálásj ájge de sáme giela vuojnnuji duon dán medijijn duola dagu TV, avijsajn/tidnigijn, dáhtåvråjn ja mobijlajn. Sån guhti facebookan álu sámegiellaj tjállá le AnnMaj Kuoljok Albinsson ja dássta sån ietjas ájádusáj birra subtsas.

Giellamovttiideaddji

Dás gávnnadat mottiin olbmuin ja fitnodatjođiheddjiin mat sierra láhkai movttiidahttet ja čájehit beroštumi sámigillii.

Otne moanat mánát ja nuorat leat mielde sierra lágan astoáigedoaimmain, okta vuohki nannet sámigiela lea ráhkadit eavttuid geavahit giela daid doaimmain. Okta ovdamearka sámigiel astoáigedoaimmas Jåhkåmåhkes leat riidendiimmut sámigillii maid Miliana Baer lágida iežas fitnodagas Vájal RIde in Sámis. Mii oaččuimet rávvaga daid riidendiimmuid birra go mii ságastalaimet nuoraiguin. Mii manaime Miliana luhtte ja filbmiimet ovtta su diimmuin gos son bagadalai.

Lávlun ja juoigan lea máŋgasii okta vuohki lahkonit sámigiela. Mii leat ságastan guvttiin nieaiddain, Maxida Märakiin ja Lovisa Neggaain geat geavaheaba sámigiela iežaset musihkkii. Mimi Märak čalmmustahttá sámigiela iežá ládje, ”spoken words” bokte.

Sámigiella oidno otne sierra mediain, TV:s, áviissain, dihtoris ja mobiilatelefovnnas. Okta olmmoš guhte dávjá čállá sámigillii facebookas lea AnnMaj Albinsson ja son muitala got son jurddaša dán birra.

Språkinspiratörer
Här möter du några personer och företagare som inspirerar och på olika sätt riktar uppmärksamheten till det samiska språket.
Många barn och unga idag är engagerade i olika slag fritidsaktiviteter, att skapa förutsättningar för att använda språket inom dessa aktiviteter är ett sätt att förstärka det samiska språket. Ett exempel på en fritidsaktivitet som finns på samiska i Jokkmokk är ridlektioner på samiska som Miliana Baer anordnar i sitt företag Vájal Ride in Sápmi. Genom våra samtal med ungdomar fick vi tips om dessa ridlektioner och vi besökte Miliana på en av hennes lektioner där vi filmade när hon instruerade.
Sång och jojk är ett sätt för många att närma sig det samiska språket. Vi har pratat med två tjejer, Maxida Märak och Lovisa Negga som lyfter in samiskan i sin musik. Mimi Märak lyfter samiskan på ett annat sätt, genom ”spoken words”.
Idag syns det samiska språket på olika medier, på TV, i tidningar, på datorn och i mobiltelefonen. En person som ofta skriver på samiska på facebook är AnnMaj Kuoljok Albinsson och hon berättar hur hon tänker kring detta.