Majt dahkap/Vad vi gör

Majt dahkap

Dán prosjevtan ságastallap sámij juohkka álldaris makkár máhttelisvuoda, sávadusá ja niego siján li sámegiela hárráj. Ságastallap julev- ja nuorttasámegielagij ja sámij gudi e sámegielav ságasta.

Jåhkåmåhken ásaduváj seminárra guovvamánon jagen 2013 gånnå stuorra juohkusin aktan bajedin makkár ájádusá ja sávadusá li giela hárráj.
Nuora gávnadin jut sij gudi sámásti e vuojnnu almulasj sebrudagán ja sihti sámegiella galggá ienebut vuojnnut ja gullut. Danen rájajma muhtem nuorajt Jåhkåmåhken gehtjatjit gånnå sijá mielas sámegiella galggá vuojnnut ja gullut. Giellaváksjudiddjida vattijma filmmakameráv ja sij li sijdajs/hejmajs, skåvlåjs ja sebrudagás filmmim.

Tjavtjan jagen 2013 boahtá ållo prosjevtan dáhpáduvvat.  Árranin materiálajt tjoahkkiji.  Ájtte ásat  graffitibarggojuohkusijt aktan Jåhkåmåhke sámeskåvlåjn gånnå nuora oadtju sámegiellaj suohtasmielas tjálatjit. Graffiti de sjatta oassen vuosádusás dassta mij la vuojnnusin, mij rabáduvvá  Ájten javllamáno 3. biejve 2013. Vuosádusrahpama bále ásaduvvi lågådallama. Vuosádus boahtá Árranin aj vuoseduvvat.  Prosjevta birra boahtep diededit mijá næhttabielen ja facebookbielen.

Maid mii bargat

Prošeavttas mii ságastallat sámiiguin visot agiin sin vejolašvuođaid, sávaldagaid ja nieguid sámigiela ektui. Ságastallamat leat julev- ja davvisámigielagiiguin ja sámiiguin geat eai sámás iešguhtege agiin.

Guovvamánus 2013 Jåhkåmåhkes lágiduvvui seminára beassan dihte  stuorit joavkkus ovttas čalmmustahttit jurdagiid ja sávaldagaid giela birra. Nuorat čuoččuhedje ahte sii giellageavaheaddjin eai oidno almmolaš lanjas ja sávve ahte sámigiella galggai gullot ja oidnot eanet. Mii sáddiimet danin moadde nuora Jåhkåmåhkes suokkardit vuosehan dihte gos sii oaivvildedje sámigiella galggalii oidnot ja gullot. Giellasuokkardeaddjit ožžo filbmakamera mielde ja sii leat filbmen ruovttus, skuvllas ja gilis.

Čakčat 2013 prošeavttas dáhpahuvvá ollu. Árran lea čoaggime ávdnasiid. Ájtte lágida graffitibargobájiid ovttasbargguin Jåhkåmåhke sámeskuvllain gos nuorat gehppes vuogi mielde besset buktit ovdan dovdduid čálalaččat sámigillii. Grafffiti boahtá leat oassi čájáhusas oaidnin fátta birra mii rahppo Ájttes juovlamánu 3 beaivvi 2013. Čájáhusa rahpama oktavuođas leat logaldallamat. Čájáhus čájehuvvo Árranis maŋŋil. Prošeavttas mii joatkit juohkit dieđuid ruovttosiiddu ja min facebooksiiddu bokte.

Vad vi gör

I projektet samtalar vi med samer i alla åldrar om vilka möjligheter, önskemål och drömmar som finns gällande det samiska språket. Samtalen sker med lule – och nordsamisktalande och med ickesamisktalande samer i olika åldrar.

Ett seminarium anordnades under februari 2013 i Jokkmokk för att tillsammans i en större grupp lyfta fram tankar och önskemål kring det språket. Ungdomarna konstaterade att de som språkbrukare inte syns i det offentliga rummet och de önskade att samiska skulle höras och synas mer. Vi skickade därför ut några ungdomar på spaning i Jokkmokk för att visa var de ansåg att samiska borde synas och höras. Språkspanarna utrustades med en filmkamera och de har filmat hemma, på skolan och på samhället.

Under hösten 2013 kommer det att hända mycket i projektet. Árran arbetar med att samla in material. Ájtte anordnar graffitiworkshoper i samarbete med Sameskolan i Jokkmokk där ungdomarna får uttrycka sig skriftligt på samiska på ett lustfyllt sätt. Graffitin kommer att utgöra en del i en utställning om synlighet som har invigning på Ájtte den 3:e december 2013. I samband med öppnandet av utställningen anordnas föreläsningar. Utställningen kommer sedan att visas på Árran.  I projektet kommer vi att fortsätta informera genom hemsidan och på vår facebooksida.