Utställningen ”Gållegiella/Gollegiella”

  DSC03655Vuosádus ”Gållegiella/Gollegiella”

Vuosádusán vuoseduvvá oasse das bargos majt nuora li dahkam graffiti-

barggojuohkusijn gåvåjt majt li bájnoj tsirggum (sprádjaj mállim) grafittigåvåjt

sáme bágoj ja tevstaj. Sij li duojna DSC03605dájna teknihkajn ja materiálaj gielajn

gæhttjaladdam ja ådå láhkáj sámegielav åvddånbuktám. Giellaváksjudimij

baktu li nuora gávnnam sajijt ja buktagijt ma luluj sámegiellaj sihti, ja dáv li

guoradallam gåvåj ja videofilmaj ma vuoseduvvi vusádusán. Vuosádusá baktu

de åvddånbåhti nuoraj ájádallama giela hárráj almulasj sajijn, ja gatjálvis

sámegiela låpptima birra boahtá vuojnnusij stuoráp aktijvuodajn.

Ávvo_2

Utställningen ”Gållegiella/Gollegiella”

I utställningen visas delar av det arbete som de unga har skapat under graffiti-

workshoperna där de spraymålat graffiti med samisk text. De har genom olika

tekniker och material experimenterat med språket och skapat nya samiska

uttryck. I språkspaningarna har unga pekar ut platser och produkter där de

önskar att det samiska språket skulle finnas och dokumenterat detta med

bilder och videofilmer som visas i utställningen. Genom utställningen tar de

ungas tankar kring det samiska språket steget ut i det offentliga rummet, och

frågan om det samiska språkets synliggörande lyfts i ett större forum.